รวมยินดีกับทีม Queen นครพนม ฯ(โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ทีม : Queen นครพนม (นครพนมสุดเริ่ด)
เนื่องในโอกาสผ่านการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
“โครงการ การยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงสุขภาพ ชุมชนบ้านนาถ่อน จังหวัดนครพนม”
นักศึกษาในทีมมีดังนี้
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
1.) น.ส. ปริยดา พิเศษฤทธิ์
2.) น.ส. หรรษา ผาอินทร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.) น.ส. สุชานันท์ บัวหอม
2.) น.ส. ชลธิชา คณารักษ
3.) นายมัชฌิมา โพทะโสม
โดยมี อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง และอาจารย์วนิดา ถาปันแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์

ดูภาพท้้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *