โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการปัจฉิมนิเทศ

แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน กล่าวเปิดโครงการโครงการปัจฉิมนิเทศ
แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวสังคมวัยทำงานแบบสังคมหลาย Gen” โดย คุณธนพัต ทีฑธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนมและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เจริญศรี นครพนม จำกัด ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ดูภาพท้้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *