THM Fair 2019

THM Fair 2019

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีฯและทีมนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6 Tourism and Hotel Management Fair 2019 (THM Fair 2019)ณ อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหอประชุมอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา ให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใชงานจริงในอนาคต ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมพัฒนาทักษะฯรร.กุดฉิมฯและรร.วัดบึงเหล็กฯ

กิจกรรมพัฒนาทักษะฯรร.กุดฉิมฯและรร.วัดบึงเหล็กฯ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.วนัฎศนัน วิรภากุล จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถสู่เส้นทางอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม และโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.ธาตุพนมจ.นครพนม ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่นักเรียน สังคมและประเทศชาติ ในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ด้านทักษะการผสมเครื่องดื่ม ทักษะการจัดโต๊ะอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้า ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมพัฒนาทักษะฯ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

กิจกรรมพัฒนาทักษะฯ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวการศึกษา นำโดย ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถสู่เส้นทางอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคม อ.นาแก จ.นครพนม ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่นักเรียน สังคมและประเทศชาติ ในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ด้านทักษะการผสมเครื่องดื่ม ทักษะการจัดโต๊ะอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้า ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด