ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง”

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง”

วันที่ 22 ก.พ. 2563 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานความเป็นมาเทศกาลการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” ณ ลานด้านหน้าพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม การประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ งานเทศกาลลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการร่วมกับสาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนครพนม เล็งเห็นความสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ และการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงและประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยผ่านการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ การแข่งขันการประกวดวงดนตรีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศพร อุปนิ ศิลปินนักร้องและนักดนตรีพื้นบ้าน(แคน) ระดับนานาชาติ อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์วรศักดิ์ วรยศ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านและการออกแบบการแสดงพื้นบ้าน สังกัด […]

เทศกาล ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง

เทศกาล ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง

วันที่ 21 ก.พ. 2563 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและเปิดงานเทศกาลการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่ง-หมอลำ ถ้วยเกียรติยศจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” และงานเสวนาวิชาการ “สื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” ณ ลานด้านหน้าพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ “สื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง จากนักวิชาการทางด้านภาพยนตร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ นักวิชาการทางด้านการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดย ผศ.ดร.ปรีชา สาคร นักวิชาการด้านภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณธีรยุทธ วีระคำ ผู้กำกับสารคดีอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์และสารคดี อาจารย์ณรงฤทธิ์ สุมาลี อาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ดำเนินรายการ และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาการผลิตหนังสั้น พร้อมสนุกและเพลิดเพลินกับการชมหนังกลางแปลงริมแม่น้ำโขง […]

ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม ร่วมเปิดงานสัมมนา “MICE CITY นครพนม”

ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม ร่วมเปิดงานสัมมนา “MICE CITY นครพนม”

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนา ภายใต้ชื่อ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพจังหวัดนครพนมสู่การเป็นเมืองไมซ์” ณ ห้องประชุมนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานความเป็นมาการสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาเรียนในรายวิชา การประชุมการจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา จังหวัดนครพนมให้กลายเป็นเมืองไมซ์ ให้เกิดการพัฒนาจังหวัดนครพนมสู่ความเป็นไมซ์ ในบริบทของการกำหนดเป้าหมายที่จชัดเจน พร้อม กับการเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน MICE CITY ได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดนครพนมเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวนครพนม บรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจ และการเติบโตของเมืองนครพนม ในมุมมองผู้ประกอบการรุ่นใหม่”โดย คุณธนพัต ทีฑธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เจริญศรี จำกัด และประธานกลุ่มนักธุรกิจ รุ่นใหม่ (YEC) หอการค้า จังหวัดนครพนม บรรยายในหัวข้อ […]