ศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์และบุคลากร กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมภาษาอังกฤษ สาขาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงาน พร้อมได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการเข้าสังคม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม
พร้อมทั้งศึกษาดูงานนอกสถานที่ ชมการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเมืองนครพนมและอำเภอธาตุพนมต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *