ประกาศรับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565 ติดต่อขอใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม บัดนี้ – 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดแนบ –Download ใบสมัครกรรมการสโมสรนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2565 -Download ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2565 -Download ประกาศ-รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา-และสมาชิกสภานักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2565

ประกาศรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 หลักฐานการสมัครขอรับทุน 1) แบบกรอกประวัตินักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนการศึกษาฯ จำนวน 1 ชุด 2) รูปถ่ายสีสวมชุดนักศึกษา หน้าตรง เต็มตัว ถ่ายคู่กับบ้านผู้ขอรับทุนฯ จำนวน 2 รูป –Download ใบสมัครขอทุนการศึกษา 2564 ว.การท่องเที่ยวฯ -Download ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2564 **เป็นทุนต่อเนื่องเฉพาะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ**

ประกาศรับทุนการศึกษาจาก ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์

ประกาศรับทุนการศึกษาจาก ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์

ประกาศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจาก ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ เป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสา เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. –Download ใบสมัครขอทุนการศึกษา 2564 ว.การท่องเที่ยวฯ -Download ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ นักกิจการนักศึกษา เบอร์โทร.064-8293652