พิธีไหว้ครู 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มนพ.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานใน”พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563″ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ณ ห้องศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
และมอบทุนการศึกษา จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ จำนวน 11 ทุน
บริษัท ทิพยประกันภัย สาขามุกดาหาร จำนวน 5 ทุน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มนพ. 2 ทุนและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 32 คน
จากนั้นทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเป็นการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว TSIC-NPU

ผลการประกวดพานไหว้ครู
ประเภทสร้างสรรค์
อันดับ 1.สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร ปี3
อันดับ 2.สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ปี4
อันดับ 3.สาขาวิาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ปี2

ประเภทสวยงาม
อันดับ 1.สาขาการโรงแรมและภัตตาคารปี4
อันดับ 2.นักศึกษาชั้นปีที่ 1
อันดับ 3 นักศึกเทียบโอน

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั่งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *