สัมมนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้สื่อ Digital สู่พลวัตสูงวัย

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562 อาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้สื่อ Digital สู่พลวัตสูงวัย” ณ ห้องประชุมนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมโดยวิทยากร ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก บรรยายใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1.ส่งเสริมการตราดด้านการท่องเที่ยว 2.งานบริการ สู่พลวัตสูงวัยและเทคนิคการตลาดสำหรับงานบริการ สู่เทรนด์การท่องเที่ยวสูงวัย” การจัดงานครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม และด้วยโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภคย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย การเรียนรู้พฤติกรรมของผู้สูงอายุการใช้สื่อดิจิตอลเป็นเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ที่มีทั้งแบบที่ให้ใช้ฟรี และมีค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งจำเป็น ต่อการตลาดซึ่งสามารถวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *