มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดตั้ง “วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ” ขึ้น
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม
โดยให้วิทยาลัยมีหน้าที่จัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะที่มีรูปแบบการบริหาร
ในลักษณะนอกระบบราชการเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด
และให้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Tourism and Service Industry College
Nakhon PhanomUniversity และใช้อักษรย่อว่า “TSIC-NPU”
โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งให้วิทยาลัยทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานระดับสากลเป็นยกระดับมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบของประเทศให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

ประกาศ คำสั่ง
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2550 pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยนครพนม 2550 pdf