“เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

VISION
วิสัยทัศน์

“เป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

PHILOSOPHY
ปรัชญา

“พัฒนาตนเองทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพและประสานงานกับองค์กรภาคี”

MISSION
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานแรงงานสากลด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2. ให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและกาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการแก่สาธารณะ
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล