ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ วิทยากรอบรมให้ความรู้ นศ.สาขาวิชาศึกษาทัวไปฯ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้นักศึกษาที่เรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับคณาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะความรู้และนำไปใช้ต่อไป

ภาพ : ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *