ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม ร่วมเปิดงานสัมมนา “MICE CITY นครพนม”

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนา ภายใต้ชื่อ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพจังหวัดนครพนมสู่การเป็นเมืองไมซ์” ณ ห้องประชุมนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานความเป็นมาการสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาเรียนในรายวิชา การประชุมการจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา จังหวัดนครพนมให้กลายเป็นเมืองไมซ์ ให้เกิดการพัฒนาจังหวัดนครพนมสู่ความเป็นไมซ์ ในบริบทของการกำหนดเป้าหมายที่จชัดเจน พร้อม กับการเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน MICE CITY ได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดนครพนมเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวนครพนม บรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจ และการเติบโตของเมืองนครพนม ในมุมมองผู้ประกอบการรุ่นใหม่”โดย คุณธนพัต ทีฑธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เจริญศรี จำกัด และประธานกลุ่มนักธุรกิจ รุ่นใหม่ (YEC) หอการค้า จังหวัดนครพนม บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม” โดยนางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครพนม บรรยายในหัวข้อ “ไมซ์เพื่อชุมชน อาวุธลับทางการตลาดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงลึกถึงชุมชน” โดยนางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสปน.) บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานสถานที่จัดประชุม ช่วยส่งเสริมธุรกิจไมซ์อย่างไร? โดย นางสาวขวัญดาว เขตร์สมุทร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี และเสวนาเรื่อง “ โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพจังหวัดนครพนมสู่การเป็นเมืองไมซ์ ร่วมเสวนาโดย นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสปน.) นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครพนม คุณธนพัต ทีฑธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เจริญศรี จำกัด และประธานกลุ่มนักธุรกิจ รุ่นใหม่ (YEC) หอการค้า จังหวัดนครพนม นางสาวขวัญดาว เขตร์สมุทร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี คุณชาญยุทธ อุปพงษ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม และอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาจังหวัดนครพนมสู่การเป็นเมืองไมซ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *