เมืองรองCreative Digital สู่ Local วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในการเปิด โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เมืองรอง Creative Digital สู่ Local วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง” ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาการท่องเที่ยว Local เชิงสร้างสรรค์ ในวิถีลุ่มน้ำโขง”โดย นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานี และในหัวข้อ “การทำตลาดการท่องเที่ยว Digital เพื่อพัฒนาชุมชน”โดยอาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ที่ปรึกษา ด้านการขายและการตลาด การบริการ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการนำความรู้ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้าง และยกระดับฐานรากของการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งกระจายรายได้จากเมืองหลัก สู่เมืองรอง และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและประเทศ รวมทั้งเป็นการพัฒนา และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *