ฝึกอบรมแรงงานด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานพิธี อ.ดร.ศรุกา วิสิฐนรภัทร หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น (การทำลูกประคบและการนวดประคบ) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

โดยมีวิทยากร
-พท.อภิชาติ สกุลชาติรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
-พท.รณชัย พยอมชื่น ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
-พท.ศศิธร ทรัพย์มูล ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสังกัดโรงพยาบาลนครพนม มาให้ความรู้การนวดแผนไทย สมุนไพรไทย การทำลูกประคบและการนวดประคบ

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ในการทำสมุนไพรลูกประคบและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย ให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *