คว้ารางวัลที่3การแข่งขันการทำเครื่องดิ่มฟิวชั่นฯ

คว้ารางวัลที่3การแข่งขันการทำเครื่องดิ่มฟิวชั่นฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันการทำเครื่องดิ่มฟิวชั่นจากมันแกวและสับปะรด ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งจัดขึ้นบริเวณอาคารสโมสรนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน ผลการแข่งขันมีดังนี้ -รางวัลชนะเลิศ – โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ.เรณูนคร จ.นครพนม -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง – วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง – วิทยาลัยการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม -รางวัล popular vote – โรงเรียนบ้านหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ภาพ/ข่าว: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ดูภาพท้้งหมด

รวมยินดีกับทีม Queen นครพนม ฯ(โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)

รวมยินดีกับทีม Queen นครพนม ฯ(โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ทีม : Queen นครพนม (นครพนมสุดเริ่ด) เนื่องในโอกาสผ่านการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “โครงการ การยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงสุขภาพ ชุมชนบ้านนาถ่อน จังหวัดนครพนม” นักศึกษาในทีมมีดังนี้ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 1.) น.ส. ปริยดา พิเศษฤทธิ์ 2.) น.ส. หรรษา ผาอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1.) น.ส. สุชานันท์ บัวหอม 2.) น.ส. ชลธิชา คณารักษ 3.) นายมัชฌิมา โพทะโสม โดยมี อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง และอาจารย์วนิดา ถาปันแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ ดูภาพท้้งหมด

โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน กล่าวเปิดโครงการโครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวสังคมวัยทำงานแบบสังคมหลาย Gen” โดย คุณธนพัต ทีฑธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนมและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เจริญศรี นครพนม จำกัด ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ดูภาพท้้งหมด