นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์

นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษา สาขาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์ผู้สอน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้แก่ อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์ อาจารย์พิไลวรรณ พูลสวาท อาจารย์สุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์ อาจารย์ชนกพร จักรชุม อาจารย์ ดร.อภิไทย แก้วจรัส ณ TS301 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง 1.พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบันเทิงของนักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2.การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุภาพด้วยเกลือสินเธาว์ ชุมชนนาถ่อน จังหวัดนครพนม 3.พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง […]

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 033/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 033/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 033/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ***รายละเอียดเอกสารแนบ***

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 022/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 022/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 022/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ***รายละเอียดเอกสารแนบ***