พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ดร. ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ
อาคารศรีโครตบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน“การไหว้ครู” แสดงความเคารพต่อครู ระลึกถึงบุญคุณของครู และถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน และนอกจากพิธีไหว้ครูแล้วยังจัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและจุดเทียนอุดมการณ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาพ : ศิขริน โพธิ์แก้ว
ข่าว : ณัฐพงศ์ จันทร

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *