สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การท่องเที่ยวก้าวอย่างไร บนเส้นทางศาสตร์พระราชาในยุคไทยแลนด์ 4.0″

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การท่องเที่ยวก้าวอย่างไร บนเส้นทางศาสตร์พระราชาในยุคไทยแลนด์ 4.0”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดสัมมนา “การท่องเที่ยวก้าวอย่างไร บนเส้นทางศาสตร์พระราชาในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม วิทยากรบรรยายในเรื่อง “การท่องเที่ยวไทยบนเส้นทางศาสตร์พระราชา” และ คุณธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “การท่องเที่ยวไทยก้าวย่างสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” จัดสัมมนาครั้งนี้จัดโดยทีมงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษาของรัฐในจังหวัดนครพนม ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนปลูกสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืน.
ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *