แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ ปี2561

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 16.05 น. ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิด งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมแสดงความยินดีและรับชมวีดีทัศน์ประวัติผลงานพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย คือ 1. นายคิน ฉ่วย (Dr.Khin Skwe) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. นายสนั่น อังอุบลกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 4. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย คือ 1. นายไพวัลย์ หูวอง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน) สาขาปรัชญา 2. นายสมเกียรติ ศิริตัน สาขาพัฒนาสังคม 3. นายภัคพล ชวีวัฒน์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 4. นายบัน พาพรม สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการทำครก) 5. นางสะอาด วะสาร สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการทอผ้าไหม)

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *