โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการวิชาการ ที่ชุมชนพิมานท่า

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการวิชาการ ที่ชุมชนพิมานท่า ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมโครงการ เพื่อฝึกฝนวิชาชีพในจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการให้บริการงานด้านวิชาการในลักษณะของการให้คำปรึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ในด้านการเป็นผู้นำทางด้านการนำเที่ยวในชุมชน และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่พักแบบ โฮมสเตย์ โดยมีการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับรายวิชาปฏิบัติการงานแม่บ้านและรายวิชาการวางแผนการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการของอาจารย์ และนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับชุมชน
ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร
ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *