ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการของ สมศ.

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ “ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ” การศึกษาปฐมวัย : ศูนย์ พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 3 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *