โครงการเชิดชูบัณฑิตและสานสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ได้จัดโครงการเชิดชูบัณฑิตและสานสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า เพื่อเชิดชูบัณฑิตและสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร การจัดโครงการในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การปรับตัวสังคมวัยทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการ

ภาพ/ข่าว งานกิจการนักศึกษา TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *