ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมรามราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในปีนี้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย คือ พระเทพวรมุนี (สำลี อ้วนโสดา) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา และนายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวเตือนใจ บุพศิริ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์ สาขาการศึกษา นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายเด่นชัย ไตรยะถา สาขาศิลปวัฒนธรรม นายสอย เพชรฤทธิ์ สาขาหมอพื้นบ้าน ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบดนตรี พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *