ศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์และบุคลากร กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมภาษาอังกฤษ สาขาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงาน พร้อมได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการเข้าสังคม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม พร้อมทั้งศึกษาดูงานนอกสถานที่ ชมการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเมืองนครพนมและอำเภอธาตุพนมต่อไป ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินประจำปี พุทธศักราช 2563 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการพิเศษ ในฐานะที่ปรึกษาและไวยาวัจกรวัด เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ภาพ : ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ ข่าว : ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ชมภาพทั้งหมด

BLACK WHITE STATUS ไม่โสดขาวเหงาดำ TSIC NPU Cocktail 2020

BLACK WHITE STATUS ไม่โสดขาวเหงาดำ TSIC NPU Cocktail 2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม “BLACK WHITE STATUS ไม่โสดขาวเหงาดำ” ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการทุกรายวิชาที่ได้เรียน ภายใต้รายวิชาภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง และรายวิชาปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์พิไลวรรณ พูลสวาท เป็นที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรม “BLACK WHITE STATUS ไม่โสดขาวเหงาดำ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเรียนรู้ในการปฏิบัติการครัวอาหารและเครื่องดื่มจริงโดยภายในงาน มีบูธอาหารตะวันตก เมนูอาหารไทย และเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลาย รวมถึงมีการแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม F&B Cocktail 2020 กรรมการตัดสินการแข่งขันได้รับเกียรติจาก -คุณสลิล รัตนพิธาน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลเอ็กซ์เพรส […]