ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา TSIC-NPU เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ชมภาพทั้งหมด

โครงการศึกษาศิลปะวัฒนธรรม..

โครงการศึกษาศิลปะวัฒนธรรม..

โครงการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอบรมสัมมนา เรื่อง “เปิดตำนานวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมวัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม ชมภาพทั้งหมด

งานเลี้ยงแสดงความยินดี..

งานเลี้ยงแสดงความยินดี..

งานเลี้ยงแสดงความยินดีฯ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และผู้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ชมภาพทั้งหมด