โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 27-29 พ.ค. 2559 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสัมผัสถึงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *