ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

วันนี้ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ซึ่งมีสมาชิกห้องสมุดจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคทั่วประเทศที่เป็นสมาชิก PULINET จำนวน 20 สถาบันเข้าร่วมการประชุม โดยในโอกาสนี้ ได้มีการมอบรางวัล PULINET AWARD ประจำปี2560 แก่ อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและการบริหารที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ต่อจากนั้น มีการบรรยายเรื่อง Library of Things : Digital Humanities โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , หัวข้อ Library of Things : Big Data โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวข้อ User Experience : The Main Key in e-Resource Acquicisition From The Library โดย Mr.Vincent Cheah, Senior Product Manager, Gale นอกจากนั้น ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ระบบห้องสมุด คลังความรู้ และระบบการเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลาง การประชุมวิชาการ PULINET สมาชิก PULINET ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการปีละ 1 ครั้ง เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน โดยในปีนี้ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “Library of Things” กำหนดการจัดงาน ในวันที่ 9-11 มกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 3 วัน ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม http://www.npu.ac.th/?page=news_event&news_id=1515492846

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *