โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรการท่องเที่ยวฯ #๑

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ประธานในพิธี กล่าวเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” 18-23 ธ.ค.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนมบรรยายในหัวข้อ “แหล่งท่องเที่ยวและของดีท่าอุเทน” สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้นำไปใช้ในประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในหลายๆด้าน ได้แก่ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อ”การท่องเที่ยวบนทางเลือกทางรอดของชุมชน” ร้อยตำรวจเอกหญิงวารุณี ลุนลา รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม หัวข้อ “ชุมชนกับการสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว” ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) หัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน Social Media” นายปิยะพงษ์ นาไชย และ นางสาวพิไลวรรณ พูลสวาท อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *