กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์วิชาชีพต่าง ๆ ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ และพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ได้แก่ 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ 2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ 3.จิตบริการและการบริการตามมาตรฐานสากล 4.การพัฒนาทักษะในงานโรงแรม และ 5.การพัฒนาทักษะในงานท่องเที่ยว
ข่าว: ณัฐวุฒิ ภาพ: ณัฐพงศ์

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *