กิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัด กิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง “การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา” โดย นางสาวเพ็ยพิชญา ปิดตะ หัวข้อเรื่อง “การใช้ Microsoft Excel ประเมินค่าและวิเคราะห์ข้อมูล” โดยนายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ หัวข้อเรื่อง “ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยอาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีความรู้ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *