คณะศึกษาดูงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

พร้อมคณะศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *