ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ พ.ศ. 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี ประธานกรรมการ
อาจารย์มุทุดา แก่นสุวรรณ กรรมการ
อาจารย์ณัฐพงษ์ เขียวศรี กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องเพลินพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *