พิธีไหว้ครู 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มนพ.

พิธีไหว้ครู 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มนพ.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานใน”พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563″ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ณ ห้องศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และมอบทุนการศึกษา จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ จำนวน 11 ทุน บริษัท ทิพยประกันภัย สาขามุกดาหาร จำนวน 5 ทุน วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ มนพ. 2 ทุนและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 32 คน จากนั้นทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเป็นการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว TSIC-NPU ผลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์ อันดับ 1.สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร ปี3 อันดับ […]

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมที่3การศึกษาเรียนรู้สมุนไพรไทย

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมที่3การศึกษาเรียนรู้สมุนไพรไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 3 การศึกษาเรียนรู้สมุนไพรไทยในตำบลท่าค้อ เพื่อใช้ในธุรกิจ สปาและการนวด ระหว่างวันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2563 ณ สวนสมุนไพรและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อศึกษาเรียนรู้สมุนไพรไทยในพื้นที่ตำบลท่าค้อและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการประยุกต์สมุนไพรไทยที่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจสปาและการนวด โดยบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาสปาและการนวด ภาพ : งานกิจการนักศึกษา TSIC-NPU ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

เปิดเทอมอย่างเป็นทางการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

เปิดเทอมอย่างเป็นทางการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วันที่ 1 ก.ค.63 บรรยากาศเปิดเทอมอย่างเป็นทางการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม​ ภายใต้การเรียนการสอนตามนโยบาย​ Social​ ​distancing #การท่องเที่ยวและการโรงแรม #TSICNPU ชมภาพทั้งหมด