10 ปี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นพ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา10 ปี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรและความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต พร้อมรับฟังบรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยววิถีไทยวิถีพุทธ” โดย อ.คฑา ชินบัญชร ผู้เปิดตำนานพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน 8 พระธาตุ

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *