พิธีไหว้ครู ว.การท่องเที่ยวฯ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีฯประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมรามราช อาคารศรีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาในแต่ละระดับชั้นปี นำพานไหว้ครู พร้อมกรวยดอกไม้ มอบให้กับครู เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *